Dyrekcja będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w Willi Zator wynajmowany jest na doby.
 2. Doba w Willi Zator trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien  zgłosić w recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Willa Zator uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości – dostępności pokoi.
 6. Willa Zator świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do obsługi w recepcji , co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Willa Zator ma obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę.
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
  – w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 1. Na życzenie gościa Willa Zator świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.
 1. Willa Zator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, oraz rzeczy wniesionych do pokoi w Willi Zator pozostawionych po zdaniu pokoju.
 2. Gość Willi Zator ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Willi Zator powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, jak również zamykać główne drzwi wejściowe.
 4. Gość Willi Zator nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. W takim przypadku należy zapłacić dwukrotną stawkę za okres dla którego gość udostępnił przedmiotowy pokój.
 5. Osoby nie zameldowane w Willi Zator mogą przebywać w pokoju Willi Zator od godziny 8.00 do 20.00.
 6. W Willi Zator obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 7. Ze względu ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych , mikrofali i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju w Willi Zator.
 8. Na terenie całego obiektu Willi Zator  jest całkowity zakaz palenia tytoniu i elektronicznych papierosów . Palenie tytoniu jak i elektronicznych papierosów   obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł za jedną dobę pobytu, a dodatkowo gość Willi Zator ponosi pokrycie kosztów jako nieuzasadnionego wezwania straży pożarowej jak również innych służb  ratowniczych.
 9. Willa Zator może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Willi Zator, wyrządzając szkodę w mieniu Willi Zator, lub gości jak również  szkodę na osobie gości, pracowników Willi Zator oraz innych osób przebywających w Willi Zator albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Willi Zator.
 1. Dane osobowe:
  – Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Mariola Cichoń-BAKO-2 z siedzibą w Wola Filipowska ul. Do Kamienic 6 32-065 poczta Krzeszowice NIP 5490020253, REGON 357931650.
  – Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
  – Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
  – Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Wille Zator.
  – W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
  – Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***
  — firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
  — firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Willi Zator;
  — firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
  — firmom świadczącym obsługę prawną;
  — firmom świadczącym usługi marketingowe dla Willi Zator.
  – W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  – Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Willi Zator lub za pomocą skrzynki  willazator@wp.pl
 1. Willa Zator nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Willą Zator.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju Willi Zator, będą odesłane na adres wskazany przez gościa , przy rejestracji gościa , na koszt gościa ,  . W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Willa Zator  przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca licząc od daty opuszczenia-wyjazdu gościa.

Dyrekcja Willi Zator